top of page

Varmt välkomna till Halmstad Klätterklubbs årsmöte 2020!

Datum: lördag den 22:a februari 2020

Tid: klockan 13.00 Plats: Halmstad Klätterklubbs lokal Adress: Slottsmöllan E/röd, 30231 Halmstad

Kallad: samtliga medlemmar i Halmstad Klätterklubb


Föredragningslista:

1) Fastställande av röstlängd för mötet. 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3) Val av protokolljusterare och rösträknare. 4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5) Fastställande av föredragningslista. 6) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 7) Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9) Fastställande av medlemsavgifter. 10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12) Val av: a) föreningens ordförande samt vice ordförande för en tid av ett år; b) minst två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år; c) En revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; d) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år; e) beslut om ombud till SKF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). 13) Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna, får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Verksamhetsberättelse samt -planering med budget, årsredovisning/årsbokslut och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga på klubben vid kassan senast en vecka före årsmötet.

Comments


bottom of page